Алекса Попадић

 

наставник географије

Профил

 

 • Вредан и одговоран

 • Комуникативан

 • Способан за индивидуални, као и тимски рад

 • Спреман на континуирано стручно усавршавање

 

 

Радно искуство

 

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

Наставник географије (од септембра 2014. године до априла 2015. године, од октобра 2016. године до септембра 2017. године и од септембра 2019. године до фебруара 2020. године)

Помоћник директора (од школске 2015/2016. године)

Наставник грађанског васпитања (oд септембра 2014. године до фебруара 2020. године)

Наставник чувара природе (током школске 2016/2017. године)

 

ОШ „Вук Караџић“, Краљево

Наставник географије са 10% радног времена (од септембра 2017. године до фебруара 2020. године)


Гимназија Краљево 

Наставник примењених наука са 10% радног времена на одређено време (од септембра 2019. године до фебруара  2020. године)

Наставник географије са 10% радног времена на одређено време (од септембра 2018. године до августа 2019. године)

 

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба

Наставник географије са 5% радног времена (од септембра 2019. године до фебруара 2020. године)

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево

Наставник географије (од новембра 2006. до јуна 2008. године и oд марта 2009. године до августа 2016. године)

Помоћник директора (школска 2015/2016. година)

 

OШ „IV краљевачки батаљон“, Краљево

Наставник географије (септембар 2013.- децембар 2014. године)

 

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево 

Наставник географије (мај 2014. године)

 

ОШ „Драган Маринковић“, Адрани, Краљево

Наставник географије (март-април 2008.године )

 

 

Образовање

 

Географски факултет, Универзитет у  Београду (2010. године)

Стечено звање: мастер географ

Просечна оцена у току студија: 10,00

Мастер рад са темом „Туризам као фактор регионалног развоја Матарушке Бање“ одбрањен са оценом 10 (ментор: проф. др Мила Павловић)

 

Географски факултет, Универзитет у  Београду (2006. године)

Стечено звање: дипломирани географ

Просечна оцена у току студија: 9,10

Дипломски рад са темом „Туристичко-географски приказ општине Краљево“ одбрањен са оценом 10 (ментор: проф. др Стеван Станковић)

 

Гимназија Краљево (2000. године)
Смер: природно-математички

 

Положен испит за лиценцу (2010. године)

Стечено звање педагошког саветника (2016. године)

 

Стечено звање самосталног педагошког саветника (2019. године)

Награда

Најбољи едукатор Србије 2018
Награду доделило Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” (2018) 

Стипендије

 

Стипендија Амбасаде Краљевине Норвешке у оквиру програма за доделу стипендија најбољим студентима у Републици Србији „15 милиона за 500 најбољих” (2004.године)

 

Стипендија Министарства просвете и спорта (школске 2001/2002. године)

 

Једнократна новчана помоћ Фондације „Петар Богавац - Анђелко Савић” (2002, 2003, 2004. и 2007.године )

 

 

Објављенe збиркe задатака

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2020/2021. годину

Београд, 2021. године

Аутор питања из географије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2019/2020. годину

Београд, 2020. године

Аутор питања из географије

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2018/2019. годину

Београд, 2019. године

Аутор питања из географије

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2017/2018. годину

Београд, 2018. године

Аутор питања из географије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
Просветни преглед
Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2016/2017. годину
Београд, 2017. године
Аутор питања из географије
 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину

Београд, 2016. године

Аутор питања из географије

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Просветни преглед

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/2015. годину

Београд, 2015. године

Аутор питања из географије

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/2014. годину

Београд, 2014. године

Аутор питања из географије

 

Остала ангажовања

 

Сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања  (2017)
Водитељ програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

Сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (2017)

Члан радне групе (подгрупа Дигитална компетенција) у оквиру пројекта „Процена остварености општих и међупредметних компетенција у основном и средњем образовању/ Национална тестирања/ Вредновање исхода учења“
 

Сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (2016)

Модератор онлајн семинара у оквиру пројекта „Развијање образовних стандарда за крај основног, опште средњег и средње стручног образовања“- „Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa“  
 

Сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (2013/2014. године)

- Писац задатака у оквиру пројеката „Припремање инструмената завршног испита у основном образовању“ и „Праћење и унапређење образовних стандарда у основном образовању (ИПА 2011)“

- Испитивач у оквиру пројеката „Вредновање програма огледа у средњем стручном образовању“

Сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду (2017-)

Сарадник практичар за ужу научну област методика наставе географије на Природно-математичком факултету у Новом Саду за потребе реализације школске праксе студената географије
 

Супервизор и преводилац  (2017)
Супервизор и преводилац током боравка 40 ученика у Швајцарској у оквиру пројекта интеркултуралне размене под покровитељством Песталоци дечје фондације из Трогена

Сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања  (2016)
Оцењивач квалитета рукописа уџбеника за основне школе
Веб-сајт: http://opendata.mpn.gov.rs/
Табела: Листа оцењивача уџбеника

 

Сарадник на пројекту Друштва историчара Краљева „Краљево бира знање“ (2014. године)

 

Сарадник на припреми штампаног издања одбрањене магистарске тезе мр Иване Пењишевић „Фактори и правци регионалног развоја Рашког краја“ (2011. године)

 

Сарадник на евалуацији уџбеника Издавачке куће „Клетт“ (2011. године)

 

Испитивач на терену на регионалном пројекту „Евалуација успешности исхода наставе Грађанског образовања“ (2008. године)

 

Реализатор програма стручног усавршавања

 

Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 610-00-00247/1/2018-07 (2019)
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07 (2019)
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

„Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa“ (2016-2018)

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

 

„Значај разумевања прочитаног за образовни систем“ (2018-)

Омладински истраживачки центар Гимназијалац, Краљево

 

„Наставник- креатор свог онлајн окружења“ (2018-)

Омладински истраживачки центар Гимназијалац, Краљево

 

„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (2018)

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

 

 „Основе дигиталне писмености наставника“ (2017)

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

 

 

Учешћа на конференцијама

Предавач на Семинару „Савремени приступи настави географије“ у Београду
Београд, 23.3.2019.године
Организатор: Српско географско друштво Београд
Тема предавања: „Веб алати у настави географије“
 

Коаутор рада на међународном научном скупу „Балканско полуострво Јована Цвијића: Историјски извори и савремени трендови у друштвеној географији“

Тршић, 29-30.10.2018. године

Организатор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд и Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница уз спонзорство Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Град Лозница

Тема рада: „Осврт на Цвијићева проучавања миграционих струја и њихов утицај на савремени популациони развој Западног Поморавља“ (заједно са Пењишевић, И, Милосављевић, С.  и  Бурић, Д.)

 

Предавач на конференцији „Нове технологије у образовању 2016“ 
Београд, 26-27.2.2016. године
Организатор: British Council у сарадњи са Британском амбасадом у Београду, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Центром за промоцију науке, Привредном комором Србије, Сталном конференцијом градова и општина и другим партнерима
Тема предавања: „Мали пројекат из географије- Државе Европе“
Контакт особа: Данијела Хаџић, асистент на пројектима
Телефон: 011/30-23-819
Е-пошта: danijela.hadzic@britishcouncil.rs

 

Предавач на Четвртом српском конгресу географа са међународним учешћем „Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе“ поводом 150 година рођења Јована Цвијића
Копаоник, 7–9. октобар 2015. године
Организатори: Географски факултет Универзитета у Београду и Српско географско друштво у сарадњи ПМФ Универзитета у Новом Саду – Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ Универзитета у Нишу – Департман за географију, ПМФ Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици – Одсек за географију, ПМФ Универзитета у Бањој Луци, Географски институт ”Јован Цвијић” САНУ, Филозофским факултетом Универтитета у Источном Сарајеву – Одсјек за географију и Географским друштвом Републике Српске
Тема предавања: „Ограничавајући фактори развоја туризма у Матарушкој Бањи“ 
(заједно са Вучићевић, В, Пењишевић, И. и  Ивановић, Р.)

 

Предавач на научном скупу са међународним учешћем поводом 120 година Географског факултета „Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе“
Ивањица, 5–7. децембар 2013. године
Организатор: Географски факултет Универзитета у Београду
Тема предавања: Природни потенцијали за развој туризма у општини Ивањица 
(заједно са Пењишевић, И. и Вучићевић, В.)
 

 

Учешћа на наградним конкурсима

 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час 2018/2019“ (2018)
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
Рад „Веб алати у настави географије“ 
Рад уврштен у електронски Зборник радова „Дигитални час 2018/2019“
 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час 2016/2017“ (2016)
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
Освојено друго место за рад „Бисери и кликери у настави географије“ и треће место за рад „Квизлет у настави географије“ из области природних наука
Радови увршћени у електронски Зборник радова „Дигитални час 2016/2017“
 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час 2015/2016“ (2015. године)

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Рад: „Кахут квиз у настави географије“

Освојено треће место за рад из области природних наука

 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час 2012-2013“ (2013. године)

Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије

(Управа за дигиталну агенду)

Рад: „Мудл курс у настави географије“

Рад увршћен у електронски Зборник радова „Дигитални час 2012-2013“

 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час 2“ (2012. године)

Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије

(Управа за дигиталну агенду)

Рад: „Hot Potatoes и Google алати у настави географије“

Освојено треће место за рад из области природних наука

Једини награђени рад из Рашког округа

 

Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“ (2011. године)

Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије

(Управа за дигиталну агенду)

Рад: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави географије“

Освојено треће место за рад из области природних наука

Једини награђени рад из географије

Једини награђени рад из Рашког округа

 

 

Објављени научни и стручни радови

 

 

 • Попадић, А. (2020): Копенхаген, Земља  и људи, бр. 70, Српско географско друштво, Београд, рад достављен уреднику часописа.

 • Попадић, А. (2019): Осло, Земља  и људи, бр. 69, Српско географско друштво, Београд, 97-108.

 • Попадић, А. (2018): Стокхолм, Земља  и људи, бр. 68, Српско географско друштво, Београд, 87-94.

 • Пењишевић, И,  Попадић, А, Милосављевић, С. и  Бурић, Д. (2018): Review of Jovan Cvijic’s research of migration currents and their impact on population development change of West Morava valley. Mеђународни научни скуп „Балканско полуострво Јована Цвијића: Историјски извори и савремени трендови у друштвеној географији“ (рад предат научном одбору и штампан у зборнику радова)

 • Попадић, А. (2018): Стокхолм, Земља  и људи, бр. 68, Српско географско друштво, Београд, рад предат уреднику зборника

 • Попадић, А. (2017): Минск, Земља  и људи, бр. 67, Српско географско друштво, Београд, рад предат уреднику зборника

 • Попадић, А. и Вучићевић, В. (2016): Бисери и кликери у настави географије, електронски Зборник радова „Дигитални час 2016/2017“, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/

 • Попадић, А. (2016): Квизлет у настави географије, електронски Зборник радова „Дигитални час 2016/2017“, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/

 • Попадић, А. (2016): Хелсинки, Земља  и људи, бр. 66, Српско географско друштво, Београд, 101-110.

 • Попадић, А. и Вуковић, Н. (2015): Кахут квиз у настави географије, електронски Зборник радова „Дигитални час 2015/2016“, http://www.digitalnaskola.rs/

 • Попадић, А, Вучићевић, В, Пењишевић, И. и  Ивановић, Р. (2015): Ограничавајући фактори развоја туризма у Матарушкој Бањи. Четврти конгрес српских географа са међународним учешћем „Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе“, Копаоник (рад презентован на конгресу, предат научном одбору и штампан у зборнику радова)

 • Popadić, A. (2015): Book review: Stay safe and be prepared: A teacher’s guide to disaster risk reduction, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol. 65, № 1, 127–129.

 • Попадић, А. (2015): William King (Уредник): Teaching Disaster Risk Reduction with Interactive Methods (Подучавање смањења ризика од непогода интерактивним методама), Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду, Свеска LXIII, Београд

 • Попадић, А. (2015): Талин, Земља  и људи, бр. 65, Српско географско друштво, Београд, рад предат уреднику зборника

 • Попадић, А. (2014): Ивана Пењишевић: Фактори и правци регионалног развоја Рашког краја, Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду, Свеска LXII, Београд

 • Попадић, А. (2014): Вилњус, Земља  и људи, бр. 64, Српско географско друштво, Београд, 97-108.

 • Пењишевић, И., Вучићевић, В. и Попадић, А. (2013): Природни потенцијали за развој туризма у општини Ивањица, Научни скуп са међународним учешћем поводом 120 година Географијског факултета „Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе“, Ивањица (рад презентован на научном скупу, предат научном одбору и штампан у зборнику радова))

 • Попадић, А. (2013): Рига, Земља  и људи, бр. 63, Српско географско друштво, Београд, 85-92.

 • Попадић, А. (2013): Мудл курс у настави географије, електронски Зборник радова „Дигитални час 2012-2013“, http://www.digitalnaskola.rs/

 • Пењишевић, И., Николић, М. М. и Попадић, А. (2012): Промене у биолошким и економским структурама становништва општине Рашка. Демографија: Међународни часопис за демографска и остала друштвена истраживања, књ. IX,  Институт за демографију Географског факултета Универзитета у Београду, Београд, 311-324.

 • Попадић, А. (2012): Варшава, Земља  и људи, бр. 62, Српско географско друштво, Београд, 49-58.

 • Попадић, А. (2012): Hot Potatoes и Google алати у настави географије, електронски Зборник радова „Дигитални час 2“, http://www.digitalnaskola.rs/

 • Пењишевић, И. и Попадић, А. (2011): Промене броја становника, густине насељености и домаћинстава у насељима општине Рашка 1948-2002. године, Демографија: Међународни часопис за демографска и остала друштвена истраживања, књ. VIII, Институт за демографију Географског факултета Универзитета у Београду, Београд, 181-195.

 • Попадић, А. (2011): Примена информационо-комуникационих технологија у настави географије, Глобус, vol. 42, бр. 36, Српско географско друштво, Београд, 175-182. (Рад увршћен и у електронски Зборник радова „Дигитални час“, http://www.digitalnaskola.rs/)

 • Попадић, А. (2011): Праг, Земља  и људи, бр. 61, Српско географско друштво, Београд, 87-94.

 • Vukoičić, D., Penjišević, I., Nikolić, M. and Popadić, A. (2011): The impact of the world economic crisis on the tourism development in the Republic of Serbia. Conference: Challenges and Performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, Department of Human and Economic Geography - University of Bucharest in partnership with the Romanian Ministry of Regional Development and Tourism, Bucharest, Romania (рад предат организационом комитету конференције)

 • Пењишевић, И. и Попадић, А. (2011): Хидрографске карактеристике општине Рашка, Географска истраживања бр. 3, Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет, Одсек за географију

 • Попадић, А. (2010): Квиз у настави географије- Пример из наставне праксе, Глобус, vol. 41, бр. 35, Српско географско друштво, Београд, 269-274.

 • Попадић, А. (2010): Долина краљева у Египту, Земља и људи, бр. 60, Српско географско друштво, Београд, 59-66. 

 • Попадић, А. (2009): Дворац Пелеш- најлепши краљевски дворац Румуније, Земља и људи, бр. 59, Српско географско друштво, Београд,  65-70.

 • Попадић, А. (2007): Едукативна радионица у настави географије, Глобус, vol. 38, бр. 32, Српско географско друштво, Београд, 129-138.

 

 

Похађани семинари

 

„Програм за водитеље (ТТ): Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ (2019)

„Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи“ (2019)
„Унапређивање водитељских вештина“ (2019)
„Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ (2019)
„Књижевни текст- алат у превенцији насиља“ (2018)

„Како до успешне сарадње са родитељима“ (2018)

„Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (2018)

„Нове технологије у образовању“ (2018)- међународна конференција, 1 бод
„Идентификација и рад са даровитом децом“ (2018)
„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (2018)
„Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за стварање позитивне радне атмосфере у учионици“ (2018)
„Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави“ (2018)
„Иновативне методе у настави грађанског васпитања“ (2017)

„Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању“ (2017)

„Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“ (2017)

„Дигитални атлас“ (2016)

„Изазови интеркултуралног учења и наставе“ (2016)

Стручни скуп „Нове технологије у образовању“ (2016)

„Како до ефикасније наставе“ (2016)

„Умеће одрастања- оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима“ (2015)

„Нове технологије у образовању“ (2015.)- међународна конференција

„Коришћење нових технологија у образовању“ (2015)- трибина

„Бесплатни интернет алати у наставном процесу“ (2015)

„Како се заштитити од природних непогода“ (2014)

"Disaster Risk Reduction for Teachers Course“ DPPI SEE – DMTP 2014 (2014)

„Улога директора, васпитача и наставника у остваривању визије развоја система образовања и васпитања“ (2014)

„Табла и креда данашњице - Интернет“ (2014)

„Унапређење наставе географије у основној школи“ (2013)

„Добра припрема за час- успешан час“ (2013)

„Унапређење наставе географије у основној школи“ (2013)

„Могућности подучавања о Холокаусту и геноциду“ (2013)

„Коридори Србије“ (2013)

„Комуникација и интеракција у савременој школи“ (2012)

„Комуникација- интеракција- акција“ (2012)

„Квалитет уџбеника и његово коришћење“ (2012)

„Водич за час одељењског старешине“ (2012)

„Настава у облаку“ (2012)

„Стручне трибине: Одговорно живљење“ (2012)

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ (2012)

„Електронска школа за почетнике“ (2012)

„Ни црно, ни бело- програм за рад са децом и младима: образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности“ (2012)

„Коришћење филма као додатног средства у настави грађанског васпитања“ (2012)

„Уџбеник-подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика“ (2011)

„Блог, Twitter и Facebook у настави“ (2011)

„Електронским учењем до креативне наставе“ (2011)

„Мултимедија као покретач активног учења“ Модули 1 и 2 (2011)

„Елементарне непогоде и настава географије“ (2011)

„Стручне трибине учитеља: Школа по мери детета - Кампања: Сви у школу, будућност за све!“ (2011)

„Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању“ (2011)

„Алати за е-учионицу“ (2010)

„Ни црно, ни бело- креирање инклузивних образовних стратегија- сензитивизација за потребе деце и породица из мањинских и маргинализованих група“ (2008)

„ADD/ADHD - Дефицит пажње и хиперактивност деце“ (2008)

„Школско оцењивање у основној и средњој школи“ (2007)

„Грађанско васпитање за 6. разред“ (2006)

 

Похађани масовни отворени онлајн курсеви

New Assessment Strategies - The magic of feedback (2018)
Organization (2018)
Personal Risk Reduction In Insecure Contexts (2018)
Engaging Students in Active Learning (2017)
Archaeoastronomy (2017)
Managing Changes (2017)
Managing Conflicts (2017)
Embracing Diversity (2017)
Working in Multidisciplinary Teams (2017)
To Flip Or Not To Flip - Discover the flipped classroom methodology (2017)
Using Open Educational Resources in Teaching (2017)
 

Веб-сајтови

 

Аутор и уредник веб-сајта намењеног љубитељима географије

http://www.geografija.in.rs/

Аутор и уредник веб-сајта ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

http://ossvetozarmarkovic.wordpress.com/ 

 

Аутор и уредник веб-сајта ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево

март 2013- август 2016. године

http://osdimitrijetucovic.wordpress.com/

 

Аутор веб-сајта о спољашњим силама Земље, направљеног за наградни конкурс Министарства за телекомуникације и информационо друштво (Управе за дигиталну агенду) „Дигитални час“ (2011.)

https://sites.google.com/site/spoljasnjesile/

 

Аутор веб-сајта о рекама Србије, направљеног за наградни конкурс Министарства за телекомуникације и информационо друштво (Управе за дигиталну агенду) „Дигитални час 2“ (2012.)

https://sites.google.com/site/kvizrekesrbije/

 

 

Успеси ученика на такмичењима

 

Друго место на општинском, прво место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2017. (Анастасија Г, осми разред)
Друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2017. (Матија П, осми разред)
Друго место на општинском и треће место на окружном такмичењу из географије 2016. (Матија О, седми разред)
Друго место на општинском и треће место на окружном такмичењу из географије 2016. (Мина И, седми разред)
Друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2015. (Јелена Л, осми разред)

Треће место на општинском такмичењу из географије 2015. године (Исидора Р, осми разред)

Друго место на општинском такмичењу, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2014. године (Алекса Т, осми разред)

Друго место на општинском, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2014. године (Стефан Б, седми разред)

Друго место на општинском, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2014. године (Огњен Г, седми разред)

Друго место на општинском и треће место на окружном такмичењу из географије 2014.године (Емилија М, осми разред)

Друго место на општинском такмичењу из географије 2014. године(Матија Г, осми разред)

Треће место на општинском такмичењу из географије 2014. године (Марко А, осми разред)

Треће место на општинском такмичењу из географије 2014. године (Милош К, осми разред)

Друго место на општинском, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2013. године (Емилија М, седми разред)

Друго место на општинском, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2013.године  (Алекса Т, седми разред)

Треће место на општинском такмичењу из географије 2013. године (Љубомир К, седми разред)

Друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2013. године (Матија Д, осми разред)

Друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2013. године (Сергеј Д, осми разред)

Треће место на општинском такмичењу из географије 2013. године (Филип Б, осми разред)

Треће место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2012. године (Ксенија Б, седми разред)

Треће место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2012. године (Матија Д, седми разред)

Прво место на општинском, друго место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2011. године (Ива Ш, осми разред)

Прво место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2011. године (Жарко М, осми разред)

Треће место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2011. године (Александар Л, осми разред)

Прво место на општинском, треће место на окружном и учешће на републичком такмичењу из географије 2010. године (Ива Ш, седми разред)

Треће место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2010. године (Јована Ђ, седми разред)

Треће место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2010. године (Милан С, седми разред)

Друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије 2008. године (Стефан К, осми разред)

 

нес 2.jpg
badge-mie1.png
Certification_Bronze.png
Certification_Silver.png
Certification_Gold.png

Место и година рођења 

Краљево, 1981.

E-mail

aleksapopadic@gmail.com 

 

Додатна знања и вештине

Енглески језик: писање- одлично, читање- одлично, говор- одличан

Немачки језик: писање- одлично, читање- одлично, говор- добар

 

Рад на рачунару: оперативни систем Windows; програми: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Firefox, Outlook Express, Thunderbird, Skype, Moodle, ИС Доситеј, есДневник

Чланства у удружењима

Члан Српског географског друштва (од 2000.)

Члан Црвеног крста Србије (од 2008.)

Члан ПСД „Железничар“ (од 2011.)

2010 - present

2010 - present